•  
  •  
 
Artizein: Arts and Teaching Journal

Abstract

This article is the record of a dialogue between two artists and Expressive Arts therapists, Alba Torres Robinat and Alexandra Katherine Goodall. They chose to undertake this conversation in the form of letters that were written back-and-forth over a period of time in a shared document, which places their correspondence in the tradition of epistolary writing. This decision to write the article as letters lends the conversation an immediacy, a warmth, a sense of time, distance and familiarity, and a feeling of intimacy.

The authors invite readers to witness the deepening of a relationship and the development of their conversational themes. Here, witnessing is a type of co-creative engagement. In the thread of this conversation emerges some of the core explorations in their practices such as intergenerational trauma, the role of bodily experience, and what responsibility and safety mean in the context of artmaking, facilitation, and therapy—in public spaces such as art galleries and private ones such as their home studio or therapy spaces. The conversation is a candid non-linear unearthing practice, a connecting practice, as they circle towards the central themes of their life and work. The conversation happens through multiple mediums: writing, spoken word and visual media art (a video entitled “A World: A Map || A Pam: A Dlrow” and still video images). The work reveals its “spine” as the art is created, reaching its fullness in a media piece. The conversation then folds back in on itself through more integration of media works and text in the letters themselves, an ouroboros- like process, illuminating even deeper themes, spoken and unspoken.

Resum

Aquest article és el registre d'un diàleg entre dues artistes i art-terapeutes, l’Alba Torres Robinat i l’Alexandra Katherine Goodall. Van optar per dur a terme aquesta conversa en un intercanvi de cartes. Així doncs, el seu text s’inscriu en la tradició de l'escriptura epistolar. Aquesta decisió aporta al text sensacions d’immediatesa, de calidesa, del sentit del temps i la distància, de la familiaritat i la intimitat. L’interès de les autores és que això convidi al lector a ser testimoni de l'aprofundiment d'una relació i dels seus temes de conversa. Així, ser aquest testimoni és una mena d’apropament co-creatiu a l’obra. En el fil d'aquesta conversació emergeixen algunes de les exploracions centrals de les seves pràctiques, com el trauma intergeneracional, el rol de l'experiència corporal i el que significa la responsabilitat i la seguretat en el context de l'art i la teràpia, tant en espais públics com les galeries d'art o en espais privats com els seus tallers o sales de teràpia. L’Alexandra i l’Alba comparteixen amb franquesa. La conversa va desplegant-se de forma no lineal, com si anessin donant tombs i desenterrant a capes els temes centrals de la seva vida i obra. El diàleg es desplega a través de múltiples mitjans: l'escriptura, l’oralitat i l'art visual. Les imatges que creen queden amalgamades en un vídeo titulat “A World : A Map || A Pam: A Dlrow”, traduït com “ Un Món: Un Mapa / Nu Apam : Nu Nòm). Un treball visual que ha anat revelant la seva pròpia columna vertebral a mesura que s’ha anat creant, arribant a la seva plenitud en la peça final audiovisual. Una obra que integra moments de tot el procés i de tots els mitjans expressius utilitzats. A través d’aquesta obra s’ il·luminen encara més les profunditats d’aquesta conversa, d’allò dit i allò no dit. Un diàleg que acabareplegant-se en si mateix com el símbol de l’ Uròbor.

[Abstract translation is in Catalan language that was prohibited and persecuted during Franco's dictatorship in Spain, from 1939 to 1975]

Streaming Media

A World A Map II A Pam A Dlrow_Artizein_2023.mov (295378 kB)
Article video by Goodall and Torres

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.